Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
28.12.2019 SOS- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2021-2026 SOS- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2021-2026 31.12.2026
06.12.2019 SMOOS- schválený rozpočtový výhled 2020-2023 SMOOS- schválený rozpočtový výhled 2020-2023 31.12.2023
31.10.2019 Propagace akce- "Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště-3 etapa" - po realizaci Propagace akce- "Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště-3 etapa" - po realizaci 31.12.2024
21.12.2018 SOS -Střednědobý rozpočtový výhled na období roku 2019-2026 SOS -Střednědobý rozpočtový výhled na období roku 2019-2026 31.12.2026
19.12.2018 Obec- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2019-2027 Obec- Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2019-2027 31.12.2027

Obecní úřad- podatelna

Verze pro tiskVerze pro tiskVerze PDFVerze PDF

 

Úřední hodiny OÚ (Ověřování podpisů, Czechpoint)
Pondělí 8.00-14.30h Úterý   8.00-14.30h 19.00-20.30h
Středa 8.00-14.30h Čtvrtek   8.00-14.30h
Pátek 8,00-13,00h      

 

Kontakty na obecní úřad
Adresa: Sousedovice 23, 386 01 Strakonice
Telefon/Fax: 603 490 922 - starosta obce
Mobil: 724 189 596, 380 831 387 - obecní úřad
Email starosta: starosta@sousedovice.info
Email mistostarosta: mistostarosta@sousedovice.info
Email obecní úřad a podatelna : ou@sousedovice.info
Email účetní: ucetni@sousedovice.info
Datová schránka: fmhbsrq
Podatelna
Adresa pro doručování dokumentů   (v analog.podobě a digit.podobě doručovaných na přenosných nosičích dat) Sousedovice 23,38601 Strakonice
Úřední hodiny  shodné s úředními hodinami OÚ
datová schránka fmhbsrq
přehled datových formátů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.
Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu. 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

KRIZOVÝ ŠTÁB obce Sousedovice a

místní části Smiradice

                                          
Pavel Polanka starosta
Jiří Beneš místostarosta
Milan Marek člen zastupitelstva
František Milčic předseda SDH
Jaroslav Rubeš velitel SDH
Krizový štáb obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 8.9.2015 usn.č.12/106/15
Knihovna-otevírací doba
Pondělí 8.00-14.30h Úterý   8.00-14.30h 19.00-20.30h
Středa 8.00-14.30h Čtvrtek   8.00-14.30h 18,00-20,00
Pátek 8,00-13,00h  19,00-21,00      

 

Další informace
Jak se k nám dostanete: Výřez z mapy
IČ: 00251798
DIČ: CZ00251798
Bankovní spojení:

102089317/0300 ČSOB Strakonice a.s.

94- 8617291/0710 ČNB

Žádosti o informace dle zák.106/1999 Sb.:

Žádosti o informace můžete podat písemně v úředních hodinách v kanceláři OÚ nebo elektronicky vyplněním formuláře a jeho odesláním elektronickou poštou.

GDPR- Pověřenec pro ochranu údajů pro obec Sousedovice:Mikasová Božena, telefon:724 189 596, e-mail: gdpr.sousedovice@seznam.cz 

Webové stránky: http://www.sousedovice.info
Znak Obce: Zobrazit   Znak i vlajku obce vypracoval heraldik Miroslav J.V. Pavlů
Vlajka Obce: Zobrazit
Povinně zveřejňované informace                                                         

 

KONTAKT
Obecní úřad

Sousedovice 23
38601 Strakonice 

ou@sousedovice.info
Telefon: 380 831 387
Mobil: 724 189 596

Starosta: Pavel Polanka
Místostarosta: Jiří Beneš

 Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
 přístupu k informacím

·               

1. Název Obec Sousedovice
      2. Důvod a způsob založení 
        Obec Sousedovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších
        předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce 
        podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
   3. Organizační struktura  Obec Sousedovice 
         Zastupitelstvo - http://www.sousedovice.info/stranka/zastupitelstvo-obce
   §  Finanční výbor zastupitelstva – předseda: Milan Marek
  §  Kontrolní výbor zastupitelstva – předseda: Pavel Hejtmánek 
     4.  Kontaktní spojení  Sousedovice 23,38601 Strakonice
          Telefon: 380 831 387  E-mail: ou@sousedovice.info  
         WWW: www.sousedovice.info 
         ID Datové schránky: fmhbsrq
     4.1. Kontaktní poštovní adresa      Sousedovice 23,  38601 Strakonice
    4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu     Sousedovice 23, 38601 Strakonice
     4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny:
pondělí, čtvrtek, pátek  8:00 – 14:00
úterý                                 8:00 – 14:00      19:00 – 20:30
středa                               8:00 – 12:00

 

o            

4.4. Telefonní čísla  380 831 387, 724 189 596
    4.5. Čísla faxu  Fax není využíván.
    4.6. Adresa internetové stránky:   www.sousedovice.info 
    4.7. Adresa e-podatelny:  ou@sousedovice.info
     4.8. Další elektronické adresy: /

·            

5. Bankovní spojení : 102089317/0300 ČSOB Strakonice – běžný účet 
                                              185614614/0300 ČSOB Strakonice – účet na úhradu vodné a stočné 
                                              94- 8617291 /0710 ČNB  České Budějovice 
   6. IČO: 00251798
   7. DIČ: CZ 00251798   - Jsme plátci DPH

·             

8. Dokumenty 
     8.1. Seznamy hlavních dokumentů    Úřední deskahttp://www.sousedovice.info/
    8.2. Rozpočet   Rozpočty,  Schválený střednědobý výhled rozpočtu,   Schválené rozpočtové opatření,
     závěrečné účty-  
 http://www.sousedovice.info/archiv/rozpocty

                 9. Žádosti o informace  
      Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
      *ústně – v kanceláři úřadu
      *písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu  Obecní úřad Sousedovice
              Sousedovice 23, 38601 Strakonice
      *
e-mailem: ou@sousedovice.info
      *
elektronickým podáním- datová zpráva: fmhbsrq
      *telefonicky na tel. čísle: 380 831 387
      Úřední hodiny

pondělí, čtvrtek, pátek  8:00 – 14:00
úterý                                 8:00 – 14:00      19:00 – 20:30
středa                               8:00 – 12:00

 


      Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů


     Lhůty 
    *Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
   *Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace -
     § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
   *Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného SUbjektu
      - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
    *Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
    *Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7)
      - 10 dnů
    *Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
    *Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
    *Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti 
     způsobem  uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 
     odst. 5 písm. d) ebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo 
     předložena konečná Licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o 
     odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž 
     bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který 
     nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny 
     podle § 14a odst. 2, požadovanými v Souvislosti s poskytováním informací 
      - § 16a odst. 3 – 30 dnů
    *Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  *Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový 
    Přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  *Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup
      (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

     Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., 
     o svobodném přístupu k informacím.

     Kdo může o informaci požádat:o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba,
     přičemž 
nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
     Kdo informaci poskytne: kterýkoli státní orgán nebo orgány územní  samosprávy (obce)
     Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
    *Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za 
       utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný 
       subjekt ji neposkytne. 
    *Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 
      osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
      předpisy, upravujícími jejich ochranu. 
    *Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. 
      č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. 
      č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
    *Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, 
      získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním 
      pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona 
     neposkytne.
     Další omezení práva na informace 

    Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
    1.    se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
    2.     jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu,
            pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava 
 ukončí rozhodnutím, nebo 
    3.    jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo  Evropskou unií,
           která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo 
ochrany práv třetích osob
           chráněna uvedenými původci označením 
„NATO UNCLASSIFIED“  nebo „LIMITE“ a
          v České republice je toto označení 
respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících
          pro Českou republiku 
 z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii,
          pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

    Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
    0.     jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána  osobou,
            jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, Ž
e s poskytnutím informace souhlasí, 
    1.     ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích
            až do nejbližšího následujícího období, nebo 
   2.      by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva  autorského.

    Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní,
    dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné 
na základě zvláštního právního 
    předpisu, podle kterého se na ně vztahuje 
povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup
    chránící je před zveřejněním 
nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne
    pouze ty informace,
které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

    Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
    0.        probíhajícím trestním řízení,
    1.        rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
    2.        plnění úkolů zpravodajských služeb
    3.        přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech  Nejvyššího  kontrolního úřadu,
    4.       činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
                činnosti a financování terorismu nebo 
podle zákona o provádění  mezinárodních sankcí.

    Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva 
    autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen 
    "právo autorské") , je-li v držení
    0.         provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto  vysílání provozují  na základě
                 zvláštních právních předpisů,
    1.         škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy  podle školského zákona a
                 podle zákona o vysokých školách,
    2.         knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby   podle knihovního zákona,
    3.         Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo
                 spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z 
 veřejných prostředků podle zákona o podpoře
                 výzkumu a vývoje, nebo 
     4.        kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou  muzea, galerie, divadla,
                orchestry a další umělecké soubory. 
Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů
            činných 
v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno
            trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu 
při prověřování oznámení, které
            vznikly činností těchto orgánů při ochraně 
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku,
            předcházení trestné 
činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila
            práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné
            činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou 
činnost nebo stíhat trestné činy nebo
            zajišťovat bezpečnost 
České republiky.

       Jak se o informaci žádá  Žádost o poskytnutí informace se podává
       1.     ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem  provedeným pomocí
               telekomunikačního zařízení nebo
       2.    písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických  omunikací.
              Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci
              poskytnutou na ústně podanou žádost 
za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

       Co musí písemná žádost obsahovat -označena („žádost dle informačního zákona“;
       "žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“;
„žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“
        , apod.), tj., že se 
žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
       *musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
       *musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu
         nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, 
adresu bydliště a adresu pro doručování,
         liší-li se od adresy trvalého 
  pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační
         číslo osoby, 
  adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost 
        podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
       *je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy
         podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný 
subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy
         podatelny nejsou zveřejněny, 
postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného
          subjektu.
       *musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
       *neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu  ust. § 14 odst. 5
        zákona žádost a:
      *brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci
        podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, 
vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode
        dne podání žádosti, aby žádost 
  doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne
        jejího doručení, 
žádost odloží, 
       *v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo
         je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 
do sedmi dnů od podání žádosti, aby
         žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel 
žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne
         o odmítnutí žádosti,
        * v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto
           odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti žadateli,

       Jaký bude postup povinného subjektu :
        Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti
        rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 
žádosti (dále jen "rozhodnutí
        o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, 
kdy se žádost odloží.
        Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
      - se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou Skutečnost
        sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
      - bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona,
        zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval 
žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne
        podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak 
žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne
        jejího doručení. 
        -Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost
         neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí 
ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí
         žádosti nebo ode dne jejího 
doplnění.

        Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví-
      *pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti
        rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
      *proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho d
       oručení

        Komu se odvolání posílá - odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
        Kdo o odvolání rozhodne- 
     *o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného
       subjektu, který rozhodnutí vydal
      *ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím,
       kdo rozhodnutí vydal
      *proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání
       takového rozhodnutí u příslušného soudu.

       10. Příjem žádostí a dalších podání Podatelna
       11. Opravné prostředky 
   
        Co když orgán žádosti nevyhoví 

        odvolání *Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to
   nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
* Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
*O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí 
    vydal nebo měl vydat. 
*Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání
   povinným subjektem.
*Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání 
   takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

 Stížnost - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
*který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
*kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace 
nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
*kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o 
odmítnutí, nebo
*který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2,
požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
*Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, 
sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.¨

         Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 
*doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
*uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

          O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
*Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů
ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že 
poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí
o odmítnutí žádosti.
*Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

           Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek
           lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti 
           jakému rozhodnutí je podání učiněno.

          12. Formuláře 

           13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
         Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

                Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
    §  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
       (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí 
        informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě 
        odmítnutí informací).
     §  zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
       službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., 
       o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
       ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

                (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, 
       kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených
        tímto zákonem). 
     §  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění 
       (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, 
       právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy). 
    §  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
    §  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
    §  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
    §  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
    §  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
    
      Platné obecně závazné vyhlášky- http://www.sousedovice.info/archiv/vyhlasky
      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce:  http://www.sousedovice.info/archiv/zapisy

              14.2. Vydané právní předpisy: 
      Obec Sousedovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů.
      Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní 
      předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. 
    
     Úřední deska
 - http://www.sousedovice.info/

               15. Úhrady za poskytování informací
      15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad je oprávněn požadovat 
       úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka,
        pořizování 
kopií  a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace
       se může podmínit 
 zaplacením úhrady nebo zálohy.   
      15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
       Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí 
       s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo
       nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost
       lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený
       orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se 
       těchto stížností
      16. Licenční smlouvy
      16.1. Vzory licenčních smluv:    Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., 
       o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů
      16.2. Výhradní licence:  V současné době nejsou pro Obec Sousedovice poskytnuty žádné 
       výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
       ve znění pozdějších předpisů.
      17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.